دسترسی محدود است

هر جا پا می گذاری دسترسی محدود است

.

پا می گذاری بر زمین

.

                                          پا بر زمین

نگذار

.

                                         این سرزمین هم مال ما نیست

.

تمام

.